Sākta Rail Baltica ietekmes uz vidi novērtēšana

Oktobra beigās Latvijā uzsākta ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra (IVN), lai apzinātu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltic 2 būvniecības ietekmi uz vidi, sabiedrību un sociālekonomiskajiem apstākļiem.

Paredzēts, ka šī procedūra ilgs līdz 2015. gada beigām un tās laikā tiks informēta sabiedrība, rīkota sākotnējā sabiedriskā apspriešana un uzklausīti sabiedrības ierosinājumi. IVN ziņojuma sagatavošana tiek uzsākta vienlaicīgi ar teritorijas izpēti.
Ietekmes uz vidi novērtējuma laikā tiek vērtēts, kādas pārmaiņas vidē izraisīs Rail Baltica būvniecība, ieskaitot cilvēka veselību un drošību, bioloģisko daudzveidību un dabas vērtības, klimatu, ainavu un vēsturiskos pieminekļus, tiks vērtēta šo pārmaiņu savstarpējā iedarbība, kā arī šo izmaiņu ietekme uz kultūras mantojumu, dzīves kvalitāti (t.sk. trokšņi, vibrācijas, gaisa piesārņojums), sabiedrību un sociāli ekonomiskajiem apstākļiem.
Lai uzsāktu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, pilnsabiedrība RB Latvija (tā tika atzīta par uzvarētāju Satiksmes ministrijas konkursā par Rail Baltica Latvijas posma detalizētu tehnisko izpēti un ietekmes uz vidi novērtējumu) sagatavoja ierosinātāja pieteikumu un Satiksmes ministrija 24. oktobrī iesniedza pieteikumu Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB). Birojs 29. oktobrī pieņēma lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Jāatgādina, ka Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltic 2 būvniecība ir daļa no TEN-T tīkla Ziemeļu-Dienvidu transporta koridora attīstības, kas ar ātru, ērtu un videi draudzīgu dzelzceļa satiksmi savienos Baltijas valstis ar Polijas un pārējās ES dzelzceļa tīklu. Tās ietvaros 2016. gadā paredzēts sākt Rail Baltic 2 pamattrases būvniecību Latvijas teritorijā no Igaunijas/Latvijas robežas šķērsojuma Salacgrīvas novadā līdz Latvijas/Lietuvas robežas šķērsojumam Bauskas novadā, šķērsojot Daugavu pie Saulkalnes.