Lokālplānojumi

Izpētes ietvaros ir paredzēts Rail Baltica integrēt pašvaldību teritorijas plānojumos. Teritorijas plānošanas jautājumi pašlaik tiek pētīti ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros. Pēc ietekmes uz vidi novērtējuma pabeigšanas un paredzētās darbības akcepta Ministru kabinetā būs zināma viena izvēlētā Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras trase. Tai tiks izstrādāti Rail Baltica lokālplānojumi.

Lokālplānojumos tiek noteikta teritorija ar īpašiem noteikumiem nacionālas nozīmes transporta infrastruktūrai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī turpināts darbs pie nekustamo īpašumu piekļūšanas risinājumiem  Lokālplānojuma projekts tiks nodots publiskajai apspriešanai.

Pašvaldību teritorijas plānojumos ir atzīmēti Rail Baltica koridori saskaņā ar AECOM Ltd. 2011. gadā veiktās un triju Baltijas valstu apstiprinātās Rail Baltica priekšizpētes rezultātiem.

Pārskats par pašvaldību teritoriju plānojumiem un Rail Baltica integrāciju