Dokumenti

Piedāvājam Jums iepazīties ar dokumentiem, kas ir saistīti ar Rail Baltica projektu, tā gaitu un attīstību: Latvijā un ārvalstīs veikti pētījumi, prezentācijas, iedzīvotāju aptaujas rezultāti, ietekmes uz vidi novērtējuma procesā veiktās izpētes, valsts un pašvaldību dokumenti u.c.

“Rail Baltica” projekta iedzīvotāju informētības un attieksmes aptauja (2015.g. decembris)
Rail Baltica pētījums 2015

“Rail Baltica” projekta iedzīvotāju informētības un attieksmes aptauja 2015. gada jūnijā

Railbaltica_26062015

Nepieciešamību iekļaut lidostu Rail Baltica trasē noteica šādi ES normatīvie akti:

2013.gada 11.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010. (turpmāk – EISI Regula); 2013.gada 11. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (turpmāk – TEN-T Regula).

http://publications.europa.eu/resource/cellar/dba332db-69a6-11e3-8e4e-01aa75ed71a1.0016.01/DOC_1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG

Abi šie dokumenti atrodami arī SM mājas lapā

http://www.sam.gov.lv/sm/content/?cat=611

“Rail Baltica” projekta iedzīvotāju informētības un attieksmes aptauja

Rail Baltic aptauja 14g.

Lielbritānijas uzņēmuma Aecom Ltd. gala ziņojums

Latvijas Satiksmes ministrija 2011. gada 31. maijā saņēma gla ziņojumu (final report), ko sagatavojis Lielbritānijas uzņēmums Aecom Ltd. par Eiropas platuma (1435 mm) sliežu ceļa izbūves iespēju Rail Baltica koridorā – otrā kārta. Iespējamais maršruts – Tallina – Pērnava – Rīga – Bauska– Paņeveža – Kauņa.
Ziņojumā iekļautas prognozes par potenciālo kravu un pasažieru plūsmu, iespējamo izmaksu aplēses, kā arī sniegti priekšlikumi projekta turpmākajai īstenošanai. Pēc iepazīšanās ar ziņojumu to apstiprināja izpētes projekta starptautiskā vadības komiteja, kurā ietilpst Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji.

Rail_Baltica_Final_Report_Executive_Summary_31_05_11_FINAL_v2